Reglement

 1. De “Walvissloepenrace” is een jaarlijkse, op de laatste zaterdag van augustus terugkerende Internationale roeiwedstrijd voor bedrijven en hun personeel en dit in zware sloepen, eigendom van de Maritieme Site Oostende. Organisator: De Koninklijke Roei-en Nautische Sport Oostende vzw – Prins Albertlaan 104 te 8400 Oostende. Tel./Fax. 059.32.03.65. Medewerkers: de stad Oostende, de gemeente Bredene en de Verstraete Electro.
 2. Ieder bedrijf, vereniging of officiële instantie, zowel Belgisch of internationaal, kan zijn werknemers inschrijven voor de walvissloepenrace.
 3. Er kunnen maximum 54 ploegen deelnemen. De firma’s schrijven één of meer ploegen in. Op het conform formulier wordt de samenstelling der ploeg(en) voor de verzekering en de jury correct ingevuld. Elke ploeg roeit 3 reeksen. Er is een “OPEN KLASSE” (gemengde teams of enkel heren) en “DAMES” (alle roeisters zijn dames, stuurman mag M/V zijn). Zijn er minder dan 4 damesteams, dan kan de jury beslissen ze in de in de open klasse te laten uitkomen.
 4. Een ploeg bestaat uit 5 roei(st)ers en één stuurman of -vrouw. Ze dragen dezelfde herkenbare kledij (tenzij ze meedingen naar de prijs voor origineelst uitgedoste ploeg). De ploeg (de stuurman uitgezonderd), mag niet meer gewijzigd worden zonder goedkeuring van de jury. Aanwezigheid 1/2 uur voor de start vereist.
 5. Ten laatste om 12u15 dient de ploegverantwoordelijke de deelnemerslijst overhandigd te hebben aan de jury. Indien een deelnemerslijst ontbreekt kan de ploeg gediskwalificeerd worden.
 6. De samenstelling van de ploeg dient gedurende de ganse wedstrijd dezelfde te blijven. Enkel mits gegronde redenen kan de jury een ploegwijziging goedkeuren.
 7. Elke reeks wordt gevaren in 2 banen (baan 1 aan de zijde van het clubhuis, baan 2 aan de zijde van Bredene). De banen worden toegewezen op basis van de loting voor REEKS 1, op basis van het vorige resultaat voor REEKS 2 en finale.
 8. De ploegen roeien om 13u. een “voorwedstrijd”, nl. REEKS 1. De startvolgorde is deze zoals bepaald door de loting.
  In de namiddag om 14u30 wordt een “herkansing” geroeid, REEKS 2. De reeksen der herkansingen worden samengesteld op basis van hun eerste chrono (sterkste eerst en in baan 1). Van Reeks 1 en Reeks 2 wordt alleen de beste tijd weerhouden om de ultieme FINALE -reeksen samen te stellen.
 9. Bij iedere reeks starten de DAMES eerst.
 10. De finales worden geroeid om 16u. Nu roeit de zwakste eerst en in baan 1. In geval van tijdnood zal de jury de reeksen der zwakste ploegen schrappen en voor hen een rangschikking opmaken op basis van hun 2 verroeide tijden.
 11. De startvolgorde van REEKS 1 (zie verder) wordt ten dele bepaald door een loting die gehouden wordt op de persconferentie en managersmeeting. Deze loting is voorlopig, de startvolgorde kan nog door de jury gewijzigd worden tot 15min. voor het begin van de wedstrijden. Hiertoe dient wel een gegronde reden te bestaan. (bijvoorbeeld een gewijzigde ploegsamenstelling, waardoor de bewuste ploeg van DAMES naar OPEN KLASSE overgaat of omgekeerd.) Ploegen die er prijs op stellen op een bepaald uur te starten (vb. als laatste, omdat er in het bedrijf in shift gewerkt wordt) dienen dit zo vlug mogelijk kenbaar te maken. De startvolgorde door de jury opgesteld heeft steeds voorrang op de loting.
 12. Het parcours is ongeveer 200m. lang met één keerpunt (boei), die moet genomen worden langs de zijde van de bakboordroeiers (zie ook plannetje in clubhuis en in het programmablad). Het keerpunt is geldig genomen als de sloep een volledige bocht van 180° rond de boei maakt. Terugkeren na verkeerd manoeuvre mag! Ongeldig keren staat gelijk met declassering.
 13. De ploegen mogen elkaar niet hinderen. Een denkbeeldige lijn, gaande van het midden tussen de 2 startboeien naar het midden tussen de 2 keerboeien, verdeelt het wedstrijdparcours in 2 helften. Iedere ploeg die deze lijn overschrijdt kan gediskwalificeerd worden voor de geroeide reeks, ongeacht of hij daarbij de tegenstrever hindert of niet. Deze regel geldt eveneens indien een ploeg alleen roeit!
 14. De tijd loopt vanaf het ogenblik dat de boeg, na een vliegende start, de startlijn passeert (fluitsignaal), en wordt afgeklokt op het ogenblik dat de boeg de aankomstlijn (= startlijn) passeert (2e fluitsignaal). Voor elke sloep wordt de chrono afzonderlijk genomen. Twee ploegen starten iets voor de startlijn op het bevel van de starter: “KLAAR! START!”.
 15. Voor de finale van de 4 eerste plaatsen worden de boten vooraf uitgelijnd door de jury zodat ze samen kunnen starten.
 16. De boten worden door de jury of hun afgevaardigden toegewezen aan een ploeg, het is mogelijk dat een ploeg in een andere reeks een andere boot krijgt.
 17. Iedere boot is voorzien van 5 riemen, deze worden door de jury of hun afgevaardigden in de boot geplaatst. Het is de deelnemers niet toegelaten riemen of andere materialen tussen boten onderling te verwisselen.
 18. Wanneer de deelnemers gebreken aan een boot zouden vaststellen, dienen ze de jury hiervan op de hoogte te brengen voor de aanvang van de reeks.
 19. In geval van materiaalbreuk oordeelt de jury of een herkansing is toegestaan. Wordt een herkansing toegelaten, dan geldt de tijd die in herkansing geroeid, zelfs als is deze slechter dan de originele tijd.
 20. Het feit dat een ploeg een reeks alleen moet roeien (onpaar aantal deelnemers of uitvallen van de tegenstander in de reeks), kan nooit aanleiding zijn tot het toestaan van een herkansing.
 21. De Jury kan oordelen om in uitzonderlijke gevallen, vb weersomstandigheden, wijzigingen aan te brengen in het wedstrijdschema om een goed en fair verloop van de wedstrijd na te streven (vb. uitstel van start, baanwissel,..).
 22. In alle onvoorziene gevallen (discussie over het wedstrijdverloop, klassement, weersomstandigheden,…) oordeelt de jury. De jury wordt voorgezeten door de juryvoorzitter, wiens beslissingen onherroepelijk zijn.
 23. Prijzen: elke deelnemer ontvangt een medaille onmiddellijk na zijn/haar laatste wedstrijd. De eindwinnaar ontvangt de “Grote Prijs Reder Willy Versluys”. Prijsuitreiking vermoedelijk rond 17u.30 De deelnemende firma’s ontvangen een sierlijke herinneringsplaquette. De “Wisselbeker Josyane Vanhoutte – THE WHALER” mag gedurende één jaar mee met de winnende open klasse ploeg. De winnende dames-ploeg krijgt “HET ANKER” mee voor 1 jaar. Er wordt voor een blijvende herdenkingsfoto gezorgd. De organisatoren voorzien ook een trofee voor de “Beste chrono” van de dag.
 24. Er wordt ook een prijs toegekend aan de origineelste ploeg.
 25. Om voor de prijs van origineelste ploeg in aanmerking te komen, dient de ploeg de 3 reeksen te roeien in de gekozen outfit en attributen, en verbindt ze zich ertoe eveneens in outfit en voltallig op de prijsuitreiking aanwezig te kunnen zijn.
 26. De KRNSO gaat de nodige verzekeringen aan. Toch zijn de deelnemers medeverantwoordelijk voor hun eigen conditie, gezondheid en veiligheid.
 27. Roekeloos omspringen met materiaal of clubinstallaties zal bestraft worden met uitsluiting.
 28. Oefenen is aangewezen en mogelijk vanaf de week voor het evenement, weliswaar alleen op afspraak.

Lees ons clubblad online:

FOLLOW US:

1871

Koninklijke Roei- en Nautische Sport Oostende

Prins Albertlaan 104
8400 Oostende
België

Ond.Nr. BE0410.454.015